Price/Fees

Price/Fees

For Teachersa) 1-10 Students = $10 per month
b) 1-30 students = $20 per month
c) 1-50 Students = $30 per month
For Masjid/Schoola) 1-100 Students = $50 per month
b) 1-300 students = $100 per month
c) 1-500 Students = $150 per month
Student with Myquranprogram Teachera) Mon to Fri 1 hr. class = $65 per month
b) Mon to Fri 2 hr. class = $100 per month
c) Mon to Fri 3 hr. class = $125 per month